Bienvenu sur notre site.   Click to listen highlighted text! Bienvenu sur notre site. Powered By

Francia nyelv a FacebookonFrancia nyelv a TwitterenFrancia nyelv a Youtube-onFrancia nyelv Google+Francia nyelv RSS

Állásajánlatok

A francia olvasás szabályai

A francia magánhangzók – az esetleg rajtuk lévő ékezettől függetlenül – rövidek: blé [ble] ’búza’, allô [alo] ’halló’. A szóvégi [Y], [v], [z], [F] [vY] kissé megnyújtja ugyan az előtte álló magánhangzót, de az még így is rövidebb a megfelelő magyar hosszú magánhangzónál: mer [mD:Y] ’tenger’, il bouge [bu:F] ’mozog’, livre [li:vY] ’könyv’.

Az a [a]-nak hangzik (kivéve a 745, 746, 760. és 761. pontban szereplő betűcsoportokban): la [la] ’a, az’, papa [papa] ’papa’.

Az h [aG] nem hangzik: habité [abite] ’lakott’. A szavak elején kétféle h-t különböztetünk meg:

Az h muet ’néma h’ nem számít mássalhangzónak, az ezzel kezdődő szavak előtt liaison és élision is lehet: les habitants [lezabitS] ’a lakók’, l’habitant [labitS] ’a lakó’.

Az h aspiré ’hehezetes h’ mássalhangzónak számít, az ezzel kezdődő szavak előtt nem lehet sem liaison, sem élision: les Hongrois [leTgYwa] ’a magyarok’, la Hongrie [laTgYi] ’Magyarország’, les héros [leeYo] ’a hősök’, le héros [lBeYo] ’a hős’. (A szótárok az h aspirét a h elé tett csillaggal, vagy a kiejtésjelölésben hiányjellel [@] szokták jelölni: *Hongrie, héros [@eYo].)

Az e, es több szótagú szavak végén nem hangzik: table [tabl] ’asztal’, dames [dam] ’hölgyek’. – Egy szótagos szavak végén az e [B]-nek, az es pedig [e]-nek hangzik: le [lB] ’a, az’, les [le] ’a, az’.

A szóvégi mássalhangzók általában nem hangzanak: plafond [plafT] ’mennyezet’, plancher [plSGe] ’padló’, lit [li] ’ágy’, de e szabály alól nagyon sok kivétel van. Az alábbiakban a szóvégi mássalhangzók betűrendjében felsorolunk néhányat a leggyakrabban előforduló, kivételt képező szavak közül:

B : club [klZb] ’klub’, snob [snCb] ’sznob’,
C : bac [bak] ’komp’, bouc [buk] ’bakkecske’, duc [dyk] ’herceg’, échec [eGDk] ’bukás’, fisc [fisk] ’adóhivatal’, Marc [maYk] (név), roc [YCk] ’szikla’, sec [sDk] ’száraz’,
D : raid [YDd] ’légitámadás’, sud [syd] ’dél’,
F : boeuf [bZf] ’marha’ (de többes számban boeufs [bV]!), chef [GDf] ’főnök’, oeuf [Zf] ’tojás’ (de többes számban oeufs [V]!),
G : iceberg [isbDYg/ajsbDYg] ’jéghegy’, zigzag [zigzag] ’cikcakk’,
L : cil [sil] ’szempilla’ (de: sourcil [suYsi] ’szemöldök’!), exil [Dgzil] ’száműzetés’, péril [peYil] ’veszély’, profil [pYCfil] ’profil’,
Q : coq [kCk] ’kakas’,
P : cap [kap] ’fok’, stop [stCp] ’stop’, handicap ['Sdikap/Sdikap] ’hátrány’,
R : amer [amDY] ’keserű’, bonheur [bCnZY] ’boldogság’, cancer [kSsDY] ’rák’, cher [GDY] ’drága’, cuiller [kPijDY] ’kanál’, enfer [SfDY] ’pokol’, Esther [DstDY] (név), fer [fDY] ’vas’, fier [fjDY] ’büszke’, gangster [gSgstDY] ’gengszter’, hier [jDY] ’tegnap’, Jupiter [FypitDY] ’Jupiter’, mer [mDY] ’tenger’,
S : as [As] ’ász’, atlas [atlAs] ’atlasz’, autobus [otobys] ’autóbusz’, Calvados, calvados [kalvados] (francia megye, illetve az ott készített almapálinka), Clovis [klCvis] ’Klodvig’ (V-VI. századi frank király), contresens [kTtYBsSs] ’értelmetlenség’, fils [fis] ’fia valakinek’, Gil Blas [Filblas] (Lesage francia író 18. századi regényének hőse), gratis [gYatis] ’ingyen’, hélas [elAs] ’sajnos’, jadis [FAdis] ’hajdanán’, lis, lys [lis] ’liliom’, maïs [mais] ’kukorica’, moeurs [mZY(s)] ’erkölcs’, oasis [Cazis] ’oázis’, os [Cs, többes számban: o] ’csont’, ours [uYs] ’medve’, palmarès [palmaYDs] ’a győztesek sorrendje’, Reims [YRs] (francia város), Ruy Blas [rPiblas] (Victor Hugo 1838-ban írt drámájának hőse), Saint-Saëns [sRsSs] (XIX-XX. századi francia zeneszerző), sens
[sSs] ’irány, érzék’, tennis [tenis] ’tenisz’, terminus [tDYminys] ’végállomás’, Vénus [venys] ’Vénusz’, vis [vis] ’csavar’,
T : brut [bYyt] ’nyers’, chut ! [Gyt] ’pszt!’, concept [kTsDpt] ’fogalom’, contact [kTtakt] ’kapcsolat’, déficit [defisit] ’deficit’, dot [dCt] ’hozomány’, est [Dst] ’kelet’, granit [gYanit] ’gránit’, ouest [uDst] ’nyugat’, Proust [pYust] (XX. századi francia író), transit [tYSzit] ’tranzit’,
Z : Berlioz [bDYljoz] (XIX. századi francia zeneszerző), gaz [gAz] ’gáz’,
X : lynx [lRks] ’hiúz’, sphinx [sfRks] ’szfinx’.

Általában a kettőzött mássalhangzók is röviden hangzanak: elle [Dl] ’ő’, connaissance [kCnDsSs] ’ismeret’. Kivételt képez az rr az olyan igék jövő idejű, illetve feltételes mód jelen idejű alakjaiban, amelyeknek kijelentő mód jelen idejében is van r: je courrai [kuYYe] ’futni fogok’, (de: je verrai [veYe] ’látni fogok’).

Az é [e]-nek hangzik: télé [tele] ’tévé’, armée [aYme] ’hadsereg’.

Az e a 739, 744, 745-747. és 760-761. pontban szereplő esetek kivételével [D]-nek hangzik: verte [vDYt] ’zöld’.
Kivételek: femme [fam] ’asszony’, moelle [mwal] ’velő’, solennel [sClanDl] ’ünnepélyes’, évidemment [evidamS] ’természetesen’ és az összes többi -emment képzős határozószó.

Az e szótag végén [B]-nek hangzik vagy nem hangzik („néma e”). Mindig hangzik, ha kiesése három mássalhangzó találkozását vonná maga után: appartement [apaYtBmS] ’lakás’, rendszerint nem hangzik azonban (de kiejtése ebben az esetben sem számít hibának!), ha kiesése esetén is csak legfeljebb két mássalhangzó kerül egymás mellé: promenade [pYCm(B)nad] ’séta’. E szabályt „a három mássalhangzó szabályának” szokták nevezni.

Az è, ê, ei, ai általában [D]-nek hangzik: père [pDY] ’apa’, fenêtre [fBnDtY] ’ablak’, peine [p    n] ’kín’, mais [m    ] ’de’.

Az o, ô, au, eau a 747, 748, 762. és 764. pontban szereplő esetek kivételével [o]-nak vagy [C]-nak hangzik: dos [do] ’hát’, tôt [to] ’korán’, Baudelaire [bodlDY], beau [bo] ’szép’, sport [spCY] ’sport’.

Az eu és az oeu [V]-nek vagy [Z]-nek hangzik: bleu [blV] ’kék’, voeu [vV] ’kívánság’, coeur [kZY] ’szív’.

Az ou [u]-nak hangzik: nous [nu] ’mi’.

Az u [y]-nek hangzik: une [yn] ’egy’.

A j [F]-nek hangzik: joli [FCli] ’csinos’.

A ph [f]-nek hangzik: photo [fCto] ’fotó’.

A ch magánhangzó előtt [G]-nek, mássalhangzó előtt és szó végén [k]-nak (de sohasem németes ’ch’-nak!) hangzik: chercher [GDYGe] ’keresni’, technique [tDknik] ’technika’, Bach [bak].

Kivételt képez néhány idegen eredetű szó, amelyben magánhangzó előtt is [k]-nak hangzik: archaïque [aYkaik] ’archaikus’, archéologie [aYkeClCFi] ’régészet’ , chaos [kao] ’káosz’, chaotique [kaCtik] ’kaotikus’, choeur [kZY] ’kórus’, chorale [kCYal] ’kórus’, choléra [kCleYa] ’kolera’, écho [eko] ’visszhang’, orchestre [CYkDstY] ’zenekar’, psychiatrie [psikjatYi] ’pszichiátria’, psychologie [psikClCFi] ’pszichológia’ stb., illetve a yacht [jCt] szó, amelyben egyáltalán nem hangzik.

A gn néhány szó kivételével [Q]-nek hangzik: peigne [pDQ] ’fésű’.
Fontosabb kivételek: diagnostic [djagnCstik] ’diagnózis’, gnome [gnom] ’gnóm’, inexpugnable [inDkspygnabl vagy inDkspyQabl] ’bevehetetlen (pl. erődítmény)’, ignition [ignisjT vagy iQisjT] ’izzás’, stagnation [stagnasjT] ’stagnálás’.

A qu néhány szó kivételével [k]-nak hangzik: qui [ki] ’ki’.
A kivételt képező fontosabb szavak, amelyekben a qu ejtése [kw], illetve [kP]: adéquat [adekwa] ’megfelelő’, aquarium [akwaYjCm] ’akvárium’, aquatique [akwatik] ’vízi’, équateur [ekwatZY] ’egyenlítő’, équation [ekwasjT] ’egyenlet’, quatuor [kwatPCY] ’kvartett’, quartz [kwaYts] ’kvarc’, square [skwaY] ’(kis) tér’, équilatéral [ekPilateYal] ’egyenlő oldalú’, quidam [kPidam vagy kidam] ’illető, valaki’, requiem [YekPijDm] ’rekviem’.

Az s két magánhangzó között [z]-nek, más helyzetben mindig [s]-nek hangzik:
cousine [kuzin] ’unokanvér’, liste [list] ’lista’, aussi [osi] ’is’, salle [sal] ’terem’.

A c a fentebb szereplő eset kivételével e, i és y előtt [ s]-nek, más helyzetben [k]-nak hangzik: cellule [selyl] ’sejt’, ici [isi] ’itt’, cygne [siQ] ’hattyú’; carré [kaYe] ’négyzet’, cou [ku] ’nyak’, école [ekCl] ’iskola’, roc [YCk]’szikla’ – Kivétel: zinc [zRg] ’cink’.

A ç mindig [s]-nek hangzik: ça [sa] ’ez, az’, leçon [l(B)sT] ’lecke’.

A g a 753. pontban szereplő eset kivételével e, i és y előtt [F]-nek, más helyzetben [g]-nek hangzik: rouge [YuF] ’piros’, gifle [Fifl] ’pofon’, gymnase [FimnAz] ’tornaterem’, agréable [agYeabl] ’kellemes’, gris [gYi] ’szürke’, Gaule [gol] ’Gallia’.

Az ille általában [ij]-nek, a vagy e után [j]-nek hangzik: famille [famij] ’család’, Versailles [vDYsaj], Marseille [maYsDj].
Fontosabb kivételek: Achille [aGil] ’Akhilleusz’, bacille [basil] ’bacilus’, distiller [distile] ’desztillálni’, Gilles [Fil] (személynév), Lille [lil], mille [mil] ’ezer’, tranquille [tYSkil] ’nyugodt’, ville [vil] ’város’.

Az an, am, en, em ejtése, ha egyéb mássalhangzó (nem n vagy m) áll utánuk, illetve ha szó végén állnak: [S]. Például: an [S] ’év’, chambre [GSbY] ’szoba’, enfant [SfS] ’gyerek’,
septembre [sDptSbY] ’szeptember’.
Fontosabb kivételek: islam [islam] ’az iszlám vallás’, tram [tYam] ’villamos’, abdomen [abdCmDn] ’has’, spécimen [spesimDn] ’mintapéldány’.

Az in, im, ain, aim, ein, eim ejtése, ha egyéb mássalhangzó (nem n vagy m) áll utánuk, illetve ha szó végén állnak: [R]. Például: fin [fR] ’vég’, simple [sRpl] ’egyszerű’, main [mR] ’kéz’, faim [fR] ’éhség’, hein ['R] ’mi?!’, Reims [YRs].

Az on, om ejtése, ha egyéb mássalhangzó (nem n vagy m) áll utánuk, illetve ha szó végén állnak: [T]. Például: non [nT] ’nem’, nom [nT] ’név’, ombre [TbY] ’árnyék’.

Az un, um ejtése egyéb mássalhangzó (nem n vagy m) előtt, illetve szó végén: [X], „párizsiasan”: [R]. Például: brun [bYX/bYR] ’barna’, humble [Xbl/Rbl] ’alázatos’.
Néhány -um végű szóban [Cm]-nak ejtik e végződést: album [albCm] ’album’, aluminium [alyminjCm] ’aluminium’, forum [fCYCm] ’fórum’, référendum [YefeYRdCm vagy YefeYSdCm] ’népszavazás’, rhum [YCm] ’rum’, uranium [yYanjCm] ’urán’.

Az oi, oy ejtése [wa]: foi [fwa] ’hit’, Leroy [lBYwa] (családnév).

A tion ejtése általában [sjT], s után azonban [tjT]: nation [nasjT] ’nemzet’, bastion [bastjT] ’bástya’.

Az x szó végén – a többi mássalhangzóhoz hasonlóan – általában néma: prix [pYi] ’ár’, heureux [VYV] ’boldog’. A fontosabb kivételek: Aix [Dks] (városnév ), lynx [lRks] ’hiúz’, sphinx [sfRks] ’szfinx’. – Szó belsejében mássalhangzó előtt [ks]: excuse [Dkskyz] ’mentség’, expédition [DkspedisjT] ’expedíció’. – Szó belsejében magánhangzó előtt [gz] vagy [ks]: examen [DgzamR] ’vizsga’, fixer [fikse] ’rögzíteni’.
Kivételek: Auxerre [osDY] (francia város), Bruxelles [bYysDl]. – Szó elején általában [gz]: Xantia [gzStja] (autómárka), Xavier [gzavje] (személynév), xénophobe [gzenCfCb] ’idegengyűlölő’ stb.

Karakai Imre Francia kiejtésiskolája letölthető a Francia tanszék honlapjáról.

A nyelvtanulás rovatból

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Kapcsolódó cikkek

Szövegfelolvasó

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

Kövess minket!

Franciatanár

Halmos Zsuzsanna
Halmos Zsuzsanna
franciatanár, francia magántanár, francia tanítás, francia korrepetálás, Budapest III. és VII. kerület, valamint háznál

Metzger Adrienn
Metzger Adrienn
Metzger Adrienn vagyok, idén januárban diplomáztam az ELTE francia és magyar mint idegen nyelv tanári mesterszakán.

Kiss Laura
Kiss Laura
Általános- és középiskolások korrepetálása, napi felkészítése francia nyelvből.

Sárkány Enikő
Sárkány Enikő
Angol, francia, orosz nyelvből tanítás általános és szakmai – gazdasági, kereskedelmi, külkereskedelmi, idegenforgalmi – nyelvből kezdőtől a felsőfokig, nagy tapasztalattal rendelkező külkereskedőtől minden korosztály számára.

Pamela Gerard
Pamela Gerard
anyanyelvi franciatanár, francia magántanár, francia tanítás, francia korrepetálás, francia szaknyelv, Budapest II. kerület

Dr. Csatári Piroska
Dr. Csatári Piroska
franciatanár, francia magántanár, francia tanítás, francia korrepetálás, Budapest V. kerület

Munkácsi Erika
Munkácsi Erika
franciatanár, francia magántanár, francia tanítás, francia korrepetálás, Budapest XIV. kerület

Molnár Zsófi
Molnár Zsófi
6 év szakmai tapasztalattal rendelkező, türelmes, empatikus, kedves, mosolygós, fiatal, ELTE francia szakon diplomázott tanárnő vagyok, aki keresi bármilyen korú, bármilyen szinten lévő Tanítványait. Óráim kommunikatívak, igyekszem rengeteg érdekes, onlin

Helényi Szilvia
Helényi Szilvia
franciatanár, francia magántanár, francia tanítás, francia korrepetálás, Budapest III. kerület, és belváros

Kecskésné Halász Anita
Kecskésné Halász Anita
Diplomával rendelkező francia nyelvtanár oktatást, fordítást, vizsgákra felkészítést és korrepetálást vállal Debrecenben.

Rauscher Éva
Rauscher Éva
Francia nyelv tanítását vállalom felsőfokú nyelvtudással minden korosztálynak, kezdőtől felsőfokig. Nyelvvizsgára, érettségire felkészítés, korrepetálás, szinten tartó társalgás az igényeknek megfelelően.

Stamfel Andrea
Stamfel Andrea
franciatanár, francia magántanár, francia tanítás, francia korrepetálás, Budapest XIII. kerület és megbeszélés szerint

Szabó Dóra
Szabó Dóra
francia magántanár, francia korrepetálás, Budapest XII. kerület és háznál

Széchey Noémi
Széchey Noémi
franciatanár, francia magántanár

Török Adrienn
Török Adrienn
BME nyelvvizsgáztatói képesítéssel, nyelvtanári és Franciaországban szerzett menedzsment diplomával vállalok eredményorientált általános és gazdasági nyelvoktatást. Az órák kommunikatívak, de nem feledkezünk meg a szilárd nyelvtani alapok lefektetéséről

Váczi Andrea
Váczi Andrea
franciatanár, francia magántanár, francia tanítás, francia korrepetálás, Budapest II. és III. kerület

Böröczffy-Farkas Boglárka
Böröczffy-Farkas Boglárka
franciatanár, francia magántanár, francia tanítás, francia magánóra, francia korrepetálás, felkészítés francia nyelvizsgára/érettségire - Budapest XIII. Jászai Mari tér / Skype

Kunné Tuza Gabriella
Kunné Tuza Gabriella
15 éve tanítok nyelveket. Öt nyelven beszélek (angol, német, francia, indonéz, maláj). Ezt a nagy nyelvtudást egyrészt annak köszönhetem, hogy bejártam a világot, másrészt annak, hogy imádok nyelveket tanulni és tanítani. Bővebben lásd lent, az "Amit váll

Francia szótárak

Hirdetés

Keresünk...

Munkatársakat

Mániád a francia ? Lehetne jobb is ez a honlap ? Lenne kedved szerkeszteni valamelyik rovatot, esetleg olyat, ami még nincs is ? Ne habozz, keress meg! Végzettség nem feltétel. Vigyázat, egyelőre nonprofit tevékenység! :-( Lásd még a Témák, amiket szeretnék feldolgozni, de... blogbejegyzést! Vagy ha szabadon szeretnél garázdálkodni, indíts blogot nálunk!

Pierre Waline blogja

Bíró Ádám blogja Párizsból

Actualité sportive vue de Budapest

Francia idegenlégió blog

Herblay406 - Párizstól északra

Baranyi Beatrix, Recto et verso

A címlapról ajánljuk

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

Francia nyelv

www.francianyelv.hu - A francia nyelvről, kultúráról, világról

Orosz nyelv

www.orosznyelv.hu - Az orosz nyelvről, kultúráról, világról

Német nyelv

www.nemetnyelv.hu - A német nyelvtanulás, hírek

Kerületi Újság

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech