Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A mondat szerkezete s mindenekelőtt a szórend - azaz a mondatrészek (alany, állítmány, tárgy, határozó és jelző) egymásutánja - a franciában kötöttebb, mint a magyarban. E nagyobb kötöttségre már csak azért is szükség van, mert a franciában nincs főnévragozás, s csak a szórend árulja el, hogy valamely főnév a mondatban alany-e vagy tárgy, tehát például, hogy egy mondat azt jelenti-e, hogy „Jean meghívta Jules-t” (Jean a invité Jules), vagy éppen ellenkezőleg azt, hogy „Jeant meghívta Jules” (Jules a invité Jean).

Az alábbiakban részletesen ismertetjük a mondatrészekkel és a mondatszerkesztéssel kapcsolatos tudnivalókat. Megállapításaink általában a kijelentő mondatra vonatkoznak, de ahol szükséges, kitérünk a kérdő mondat, a felszólító mondat és a felkiáltó mondat sajátosságaira is.

A kijelentő mondat a franciában legalább két szót tartalmaz, amelyek közül az egyik az alany, a másik az állítmány. (A magyarban ezzel szemben gyakori az egyszavas - csak állítmányt tartalmazó - mondat is, mivel a személyes névmási alanyt általában csak akkor tesszük ki, ha hangsúlyos.) Je travaille. ’Dolgozom.’

A személyes névmási alany bizonyos esetekben a franciában is elmaradhat. Magánjellegű feljegyzésekben, valamint táviratok és újsághirdetések szövegében gyakran elhagyják például az első személyű személyes névmást: Voudrais (= Je voudrais) le revoir une dernière fois. ’Szeretném még egyszer, utoljára viszontlátni.’ Arriverons (= Nous arriverons) samedi 10 heures. ’Szombaton 10 órakor érkezünk.’ Recherche (gyakran rövidítve: Rech. = Je recherche) studio 40 m2. ’40 m2-es egyszobás lakást keresek.’

A katonai napiparancsokban, kitüntetés-indoklásokban, az iskolai értesítőkben, a személyleírásokban és egyéb, hasonló jellegű szövegekben a harmadik személyű személyes névmás marad el: A été (= Il a été) grièvement blessé le 5 mars 1943. ’1943. március 5-én súlyosan megsebesült.’ Peut (= Il peut) mieux faire. ’Többre képes.’ Porte (= Il porte) des lunettes noires. ’Sötét szemüveget visel.’

A beszélt nyelvben, különösen annak lazább, kötetlenebb változatában mindegyik személyben előfordul, hogy elhagyják a személyes névmást, ha a szövegösszefüggésből és a beszédhelyzetből világosan kiderül, hogy miről, illetve kiről van szó. Leggyakrabban az első személyű személyes névmás marad el: Comprends pas (= Je ne comprends pas). ’Nem értem.’A következő személytelen szerkezetű kifejezésekből a „semleges” il (vagy cela) névmást hagyják el (e kifejezéseket a szép, gondozott beszédben is il nélkül használják): N’empêche (= Cela n’empêche pas) qu’il soit arrivé le dernier. ’Ennek ellenére utolsónak érkezett.’ Peu importe (= Il importe peu) qu’il soit allemand ou français. ’Nincs sok jelentősége annak, hogy német vagy francia.’ À quoi bon de (= À quoi est-ce qu’il est bon de) cacher la vérité ? ’Mi értelme van az igazság eltitkolásának?’

Elmaradhat az il névmás a rester ’maradni’ és a suffire ’elegendő lenni’ igékkel képzett személytelen szerkezetekből is: Reste (= Il reste) à trouver une solution. ’Még megoldást kell találni.’ Suffit (= Il suffit) de faire un petit effort. 'Elég egy kis erőfeszítést tenni.’

A beszélt nyelvben, különösen annak lazább, kötetlenebb változatában gyakran elmarad az il alany az il y a ’van’ és az il faut ’kell’ személytelen szerkezetekből is: Y a des gens impossibles. ’Vannak lehetetlen emberek.’ Faut le faire. ’Meg kell csinálni.’ (Általában „Akkor beszélj, ha megcsináltad!” jelentésben.)

Nincs alany azokban a felszólító mondatokban, amelyeknek igei állítmánya felszólító módban áll: Continuez. ’Folytassa!’ Fermez doucement la porte. ’Csukja be csendesen az ajtót!’

A franciában a felszólító mód csak egyes szám második, valamint többes szám első és második személyben használatos - a többi személyben a subjonctif (^ 313) helyettesíti. A subjonctifban álló igei állítmány elé - néhány kifejezés, szólás kivételével - kötelező kitenni az alanyt: Qu’il travaille. ’Dolgozzon!’

A felszólító módban álló igei állítmány mellett is előforduló megszólítás nyelvtanilag nem tartozik a mondathoz, s semmiképpen sem tekinthető a felszólító mondat alanyának. Igaz, ha egyes számban áll az igei állítmány, akkor tartalmilag megegyezik az alannyal, többes számban azonban nem feltétlenül: Viens, Catherine. 'Gyere, Catherine!' (A rejtett alany tu = Catherine.) Partons vite, les enfants. ’Menjünk gyorsan, gyerekek!' (A rejtett alany nous ^ les enfants.)

A legtöbb mondat természetesen nem korlátozódik két szóra: egyrészt az alany és az állítmány több szóból is állhat, másrészt mindkettőhöz kapcsolódhatnak egyéb mondatrészek is: La porte (alany) s’est refermée (állítmány). 'Az ajtó újra bezárult.' La porte en chêne (alany és a hozzá kapcsolódó jelző) s’est refermée derrière les deux hommes (állítmány és a hozzá kapcsolódó határozó). 'A tölgyfaajtó újra bezárult a két férfi mögött.'

A magyarban az alany és az állítmány között gyakran áll tárgy vagy határozó: 'A gyerekek vizet isznak.' 'Jean-Paul itt marad.' A francia mondatban azonban a tárgy- és részes esetű személyes névmások s az en és y névmás kivételével általában sem tárgy, sem határozó nem állhat az alany és az állítmány között: Les enfants boivent de l’eau. Jean-Paul reste ici.

Az ismert közmondás kivétel, amely erősíti a szabályt: Qui trop embrasse mal étreint. ’Ki sokat markol, keveset fog.'

Egyes mondatokban az említett öt mondatrészen - az alanyon és az állítmányon, valamint a hozzájuk kapcsolódó tárgyon, határozón és jelzőn - kívül ún. segédszavakat is találunk, amelyek összekötő, bevezető vagy megszólító funkciót töltenek be: Je pense donc je suis. ’Gondolkodom, tehát vagyok.' Est-ce que la porte est fermée à clé ? ’Be van zárva az ajtó?' Il est tard, Monsieur. 'Késő van, uram.'

Forrás: Karakai Imre, Francia nyelvtan magyaroknak, Hatodik, javított és bővített kiadás, 2008. Közlés a szerző engedélyével.

Kezdő szinttől bármilyen típusú és szintű nyelvvizsgára, érettségire, üzleti és állásinterjúkra,...
Se prolongeant sur plus de 45 jours (du 29 décembre 1944 au 13 février 1945), le siège de Budapest...
A néhai Diana hercegnő nevét fogja viselni az a tér Párizsban az Alma híd tövében, amely alatti...
Következzenek: pronom personnel, pronom réfléchi. Avagy személyes és visszaható névmások a...
Az ötszáz éves Chambord-kastély bélyege - Le timbre des 500 ans du château de Chambord
Un naufrage fait au moins 7 morts à Budapest, un bateau suisse impliqué dans la collision.
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó