Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A francia nyelv  60 000 (Le Petit Robert) és 75 000 (Le Grand Robert) szót foglal magában. Elég nehéz elhinni, de a felmérések mégis azt igazolják, hogy bármely hétköznapi írásban 500 és 1000 között mozog a használt szavak száma. Hogy mennyi az átlagosan használt szavak száma a mindennapi életben, nehéz megbecsülni, hiszen különbséget kell tenni a társadalmi kategóriák és kultúrák között.

Tudományos felmérések megállapították, hogy a franciák átlagosan kevesebb, mint 5 000 szót használnak. A nyelvészek és lexikológusok szerint (Jean Pruvost csoportja által megadott számadatok) a Dictionnaire fondamental du français 3 000 szót tartalmaz, beleértve az 1 500 gyakori és 1 500 elérhető szót. Az általános műveltség szókincse viszont 3 000 szó.

Egy átlagos középiskolás diák szókincse 800 és 2500 között mozog, egy egyetemistáé 1600 és 3000 között. A passzív szókincs 2500 és 6000 között elég változó, az olvasottság mértékétől függően.

Érdekességként említsük meg, hogy Maupassant szókincsét egy kollégája 12 000 és 15 000 között határozta meg.

Hat részben tesszük közzé az Étienne Brunet által összeállított listákat, amelyek a mintegy 1500, a francia nyelvben leggyakoribb szót tartalmazzák. A lexikológus szakértői csoportja Mariveaux, Rousseau, Voltaire, Chateaubriand, Sand, Zola és Balzac írásait elemezték ; a teljes gyűjteményben szereplő 20 ezer szóból 1500 került listázásra. A leggyakoribb három szó, mint elöljáró és détermináns a le, de és un.

A szavakat gyakoriságuk sorrendjében közöljük. Főneveknél zárójelben szerepel a nem: (m)asculin - hímnemű, (f)éminin - nőnemű, (pl)uriel - többes szám.

Tipp: a francia kifejelzéseket meg is hallgathatod! Jelöld ki a francia szöveget, majd kattints az ekkor megjelenő hangszóró ikonra! Az eszköz nem helyettesíti a tanárt, de tájékozódásra, ízlelgetésre alkalmas.

I. Liste des mots les plus fréquents de la langue française

le ; de ; un–egy ; être–lenni ; et–és ; à–[vonzat]; il–ő (hn) ; avoir–van ; ne–[tagadás]; je–én ; son–övé ; que–mi, mit ; se–magát ; qui–ki, aki ; ce–ez ; dans– -ban, -ben ; en– ban, -ben, -val, -vel ; du ; elle–ő (nn) ; au ; de ; ce, le ; pour– -nak, -nek, -ért ; pas–[tagadó], lépés ; vous–ti, ön, önök ; par– -val, -vel, - által ; sur–fölött ; faire–tenni ; plus–több ; dire–mondani ; me–engem ; on–[általános alany] ; mon–egyém ; lui–ő (hn), nous (mi), comme–mint, mivel ; mais–de ; pouvoir– -hat, -het, kell

avec–val,-vel ; tout–mind ; y ; aller–menni ; voir–látni ; en, bien–jól ; où–hol ; sans–nélkül ; tu–te ; ou–vagy ; leur–övék ; homme (m)–ember ; si–ha ; deux–kettő, mari–férj ; moi–én ; vouloir–akarni ; te–téged, femme–nő, asszony ; venir–jönni, quand–amikor, grand–nagy, celui–aki (m) ; notre–miénk ; devoir–feladat, kell, là–ott, jour–nap

prendre–venni, vinni ; même–ugyanaz, votre–tiétek ; tout–minden ; rien–semmi; petit–kicsi ; encore–még ; aussi–is, szintén ; quelque–néhány ; dont–amely(ek), aki(k), mer (f)–tenger ; trouver–találni ; donner–adni

temps (m)–idő ; ça–az ; peu–kevés ; falloir–kell ; sous–alatt ; parler–beszélni ; alors–akkor, úgyhogy ; main (f)–kéz ; chose (f)–dolog ; ton–tiéd ; mettre–rakni, helyezni ; vie (f)–élet

savoir–tudni, ismerni ; yeux (pl)–szemek ; passer–átmenni, áthaladni ; autre–másik ; après–után ; regarder–nézni ; toujours–mindig ; puis–azután ; jamais–soha ; cela–ez ; aimer–szeretni ; heure–óra ; croire–hinni ; cent–száz

Melléknevek és határozók

Adjectifs–Melléknevek

tout–mind, összes ; grand–nagy ; petit–kicsi ; même–ugyanaz ; autre–másik ; seul–egyedül ; jeune–fiatal ; premier–első ; bon–jó ; quel–mi, milyen

beau–szép ; vieux–öreg, idős ; noir– fekete ; nouveau–új ; dernier–utolsó ; blanc–fehér ;
cher–kedves, drága ; long–hosszú, pauvre–szegény, plein–tele, teli, egész, teljes

vrai–igaz, valódi ; toute–egész, minden ; bas–lent ; gros–nagy, jókora ; doux–édes, enyhe, szelíd ; heureux–boldog ; haut–magas, nagy, felső ; profond–mély, mélységes, feneketlen ; rouge–piros, vörös ; humain–emberi, emberies, humán

général–általános, teljes ; français–francia ; froid–hideg ; sombre–sötét, homályos ; sûr–biztos, bizonyos, biztonságos ; ancien–régi, ősi, őkori, propre–saját, tiszta, rendes ; politique–politikai, possible–lehető, lehetséges ; immense–hatalmas, irtózatos, rendkívüli

public–nyilvános, köz-, állami ; pareil–hasonló ; bleu–kék ; fort–erős ; entier–egész, teljes, sértetlen ; simple–egyszerú, egyenes, őszinte, nyilt ; nécessaire–szükséges ; mauvais–rossz ; social–társas, társadalmi, jóléti, szociális ; important–fontos, jelentős, jellemző ; certain–bizonyos, némely ; triste–szomorú ; joli–bájos, csinos, szép ; différent–különböző

Adverbes–Határozószavak

ne–ne, nem ; pas–ne, nem ; plus–több,-ebb ; bien–jól, nagyon, helyesen, megfelelően ; si-ilyen, olyan, annyira, de igen ; là–itt, ott, oda ; même–azonos, ugyanolyan, tout–egész, mind, minden ; encore–de azért, még, mégis ; aussi–is, szintén, ugyancsak, nemkülönben, szintúgy

peu–kevés ; alors–akkor, hát, nos, nahát ; toujours–mindig, örökké, valaha ; jamais–soha, semmikor ; non–nem ; très–nagyon, igencsak ; ainsi–így, úgy, tehát, eképp ; moins–kevésbé, minusz, -ból,-ből ; ici–itt, ide ; oui–igen, igenis, sőt

trop–nagyon, túl, túlságosan ; déjà–már ; tant–ennyi, annyi, úgy, olyan sok ; enfin–végül, végre, valahára, hát, nahát ; maintenant–most, imént, jelenleg ; beaucoup–sok, sokat, nagyon, nagyot, rengeteg ; assez–elég, eléggé ; loin–távol, messze ; point–pont ; presque–majdnem, szinte, bizonyos fokig, csaknem

ailleurs–máshol, másutt, máshová, egyebütt, seulement–csak, kizárólag, kizárólagosan ; aujourd'hui–ma, manapság ; mieux–jobb, jobban ; autour–körül, akörül, köré ; souvent–gyakran, gyakorta, alaposan, sűrűn, sokszor, dessus–felette, felül, rá, longtemps–régóta, régen, soká, sokáig ; fort–erős, erősen, nagyon ; comme–mint, mivel, miként, ahogy

comment–hogy, hogyan, milyen, miféle ; autant–annyi ; d'abord–először, előbb, kezdetben, eleinte ; surtout–különösen, elsősorban, főként, kiváltképp ; cependant–mindamellett, aközben, azalatt ; vite–gyors, gyorsan, hamar, fürgén, tard–késő, későn ;
pourtant–de, mégis, de azért, pedig ; ci–ide, itt ; mal–rosszul

parfois–néha, olykor, ritkán, némelykor ; vraiment–igazán, valóban ; bientôt–hamarosan, nemsokára ; partout–mindenütt, mindenhol, mindenfelé ; debout–álló, állva, ébren, talpon ; plutôt–inkább, lehetőleg ; lentement–lassan ; combien–mennyi ; hier–tegnap

A sorozat többi része:

  1. rész
  2. rész
  3. rész
  4. rész
  5. rész
  6. rész
  7. rész

A lista átvétele csak a szerző és a forrás feltüntetésével engedélyezett!
Az esetleges hibák jelzésére hozzászólásban van lehetőség, pirospont jár érte.

Hozzászólás (Facebookkal)

Május 16-án Éric Fournier, Franciaország magyarországi nagykövete az Akadémiai Pálmarend lovagi...
Középiskolás és leendő egyetemista diákoknak hirdet felvételt a Mathias Corvinus Collegium (MCC)...
Le petit Macron aurait bien voulu faire soutenir par toute l’Europe un texte venimeux contre la...
A férfi Allahu akbar kiáltással esett neki áldozatainak, a rendőrség végül lelőtte.
Mintegy 15 játékfilm - kétszer annyi, mint a korábbi években - foglalkozik a homoszexualitással a...
A 14. Budapesti Nemzetközi Képregény Fesztivál keretében a Francia Intézet örömmel látja vendégül...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó