Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A szavakat gyakoriságuk sorrendjében közöljük. Főneveknél zárójelben szerepel a nem: (m)asculin - hímnemű, (f)éminin - nőnemű, (pl)uriel - többes szám.

(2) Liste des mots les plus fréquents de la langue française (A leggyakoribb francia szavak listája)

Conjonctions–Kötőszavak

et–és ; que–hogy ; comme–mint, mivel ;     mais–de ; ou–vagy ; quand–mikor, akkor, ha ; si–ha, hátha ; puis–aztán, azután,     donc–hát, tehát ; car–mert, hiszen ; ni–se, sem ; parce que–mert, amiatt hogy ; pourquoi–miért, nos, hát, amiért ; lorsque–mikor, amikor, midőn ; tandis que–amikor, míg, azalatt amíg ; puisque–hiszen, mivel, ugyanis ; comment–hogy, hogyan, milyen, miféle ;     soit–avagy ; or–pedig, noha, nos, tehát, mivel

Déterminants–Határozók

(m)le–a  ; (m)un–a (határozatlan névelő) ; (m)son–övé ; ce–ez ; (m)du÷de ; (m)au÷à ; de–ból,-ből ; (m)mon–enyém  ; leur–övék ; notre–miénk ; votre–tiétek ; quelque–valami ; (m)ton–tiéd ; tout–mind, minden, az egész ; chaque–mind, mindegyik, minden, minden egyes ; aucun–egy sem, semmi, semmiféle ; tel–ilyen, olyan, némelyik, amelyik ; certain–bizonyos, némelyik ; plusieurs–több, számos, egyes, különféle ; d'autres–más ; nul–semmi, semmiféle

Numéraux–Számok

deux–kettő ; cent–száz ;mille–ezer ; trois–három ; quatre–négy ; vingt–húsz ; cinq–öt ; dix–tíz ;     neuf–kilenc ; six–hat ; huit–nyolc ; sept–hét ; trente–harminc ; quarante–negyven ; cinquante–ötven ; quinze–tizenöt ; douze–tizenkettő ; un–egy

Prépositions–Elöljárók

de–ból,-ből,-tól,-től,-ról,-ről; à–ban,-ben,-nak,-nek ; en–ba,-be,-ban,-ben,-on,-en,-ön; dans–ban,-ben, múlva ; pour–ért,-nak,nek, részére, számára ; par–on,-en,ön, által ; sur–on,-en,ön,-ra,-re ; avec–val,-vel,-nál,-nél, miatt ; sans–nélkül, kivéve ;

sous–alul, alatt, alá, lent ; après–után, utána, miután, majd ; entre–között, közé ; vers–felé, -ba,-be, irányában ; chez–nál,-nél, mellett ; jusque–ig ; contre–ellen, szemben, cserében ; devant–elé, előtt, előtte ; depuis–tól,-től, kezdve, óta ;     pendant–közben, azalatt, aközben ; avant–előtt, előzőleg, megelőzően ; voilà–íme, tessék ; près–közel, csaknem ;

dès–óta, valamitől fogva ; malgré–mégis, dacára, ellenére ; voici–tessék !; selon–szerint, képest ; derrière–mögé, mögött, utána, utolsó ; parmi–között, közé, körében ; afin de–azért  hogy, avégett, avégből ; auprès–közelben, mellette ; quant à–ami a ... illeti ; hors–túl, valamin kívül ; durant–míg, amíg, mialatt ; grâce–valaminek köszönhetően ; plein–tele, teljes, tökéletes, alapos

Pronoms-Névmások

(m)il–ő ; je–én ; se–övé ; qui–ki, kik, aki, akik ; (f)elle–ő ; ce–ez a, az a ; (m)le–a, az ; que–mi, mik, ami, amik, mit, amit ; vous–ti, ön, önt, titeket, benneteket ; me–engem, nekem ; on–mi, ők (határozatlan) ; lui–ő, őt, neki ; nous–mi, minket, bennünket, nekünk ;

y–itt, ott, oda ; en–abban, abból, arról ; où–hol, ahol, ahová, amikor ; tu–te ; moi–én, nekem, engem ; te–te, téged, neked, veled ; celui–aki, akit, ami, amit, az ; rien–semmi, semmit ; dont– akiről, amiről, akinek, aminek, tout–mind, minden, egész ;

ça–ez, az ; cela–ez, az ; autre–más, másik ; (m)un–a, az (határozatlan névelő) ; toi–te, téged, magad, magadnak, nálad, neked, rólad, tiéd ; lequel–aki, ami, amely, amelyik, az, amaz ; leur–őket, nekik ; quoi–mi, micsoda, mit ; personne–személy, senki ; (m)l'un–egyik ; chacun–mind, minden, az összes, minden egyes ; auquel–amelynek ; quelqu'un–valaki, bárki, egy bizonyos ; d'autres–más, másik ; ceci–ez itt ; (f)l'une–az egyik ; soi–maga, önmaga ; sien–övé, (m)mien–enyém ; aucun–semmi, senki, semmiféle

A sorozat többi része:

  1. rész
  2. rész
  3. rész
  4. rész
  5. rész
  6. rész
  7. rész

A lista átvétele csak a szerző és a forrás feltüntetésével engedélyezett!

Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
S ´ il fallait dresser un bilan de la présence de noms issus de l ´ étranger dans le patrimoine...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó